Koszyk
Ilość w koszyku: 0 = 0.00 zł
www.homedecor24.eu

Regulamin sklepu


Regulamin
I.Informacje ogólne dotyczące Sklepu Internetowego

    Właścicielem Sklepu Internetowego: www.homedecor24.eu jest Dorota Rosiak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Dorota Rosiak z siedzibą przy ul. Bielarskiej 4, 58-530 Kowary,  (zwany dalej „Sprzedawcą”).
    Regulamin Sklepu Internetowego określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.
    Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, w którym:
    1) umożliwia Klientom składanie Zamówień,
    2) informuje Klientów o Towarach oraz Usługach Dodatkowych dostępnych w Sklepie Internetowym.
    Regulamin Sklepu Internetowego stosuje się odpowiednio do Zamówień składanych za pośrednictwem działu Obsługi Klienta (dalej tylko OK), o ile Klient w trakcie kontaktu z OK poda m.in. swój adres e-mail. W takiej sytuacji zawarcie Umowy sprzedaży następuje zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego.
    Informacje o Towarach, w szczególności opisy, parametry techniczne oraz ceny podane w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego (dalej tylko KC).
    Informacja o cenie podawana w Sklepie Internetowym ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w treści poz. III.3.2) Regulaminu Sklepu Internetowego. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od późniejszych zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów

II.Zakres, warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

    Sprzedawca zobowiązuje się do świadczeń na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego.
    Usługa Sprzedawcy skierowana jest do ogółu Klientów (Konsumentów - w myśl KC, osób prawnych etc.). Sprzedawca nie prowadzi w Sklepie Internetowym sprzedaży hurtowej. W razie potrzeby złożenia przez jednego Klienta Zamówienia na co najmniej 5 sztuk tego samego Towaru, należy skontaktować się ze Sprzedawcą na adres Sklepu podany w poz.I.1 lub na adres e-mail: biuro@homedecor24.eu Po uzgodnieniu przez Strony warunków realizacji hurtowego Zamówienia Klient otrzyma e-mail, o którym mowa w poz. III.3.2).

III. Zawarcie Umowy sprzedaży Towaru w Sklepie Internetowym

    Klient w Sklepie Internetowym może złożyć Zamówienie – dokonać zakupu – na wybrany  Towar, tj. zawrzeć Umowę sprzedaży Towaru na odległość. Umowa sprzedaży Towaru zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w treści poz. III.3.2) Regulaminu Sklepu Internetowego.
    W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość w Sklepie Internetowym należy:
    1)dokonać wyboru Towaru, jego kolorystyki oraz ilości, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. Wyboru Towaru dokonuje się poprzez jego  dodanie do Koszyka.
    2)złożyć Zamówienie ze wskazaniem wszystkich niezbędnych danych podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o informacje wyświetlane na stronie. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu Sklepu Internetowego oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
    Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma wiadomości e-mail, a w szczególności:
    1)e-mail będący potwierdzeniem wpływu Zamówienia do Sklepu Internetowego,
    2)e-mail będący potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia a także wszystkich istotnych jego elementów. Wskazany e-mail może być poprzedzony próbą telefonicznego potwierdzenia Zamówienia. W przypadku, gdy w ciągu 7 dni roboczych od dnia wpływu Zamówienia do Sklepu Internetowego, nie będzie możliwe zrealizowanie połączenia telefonicznego z Klientem, Zamówienie może zostać anulowane przez Sprzedawcę. Umowa sprzedaży zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w niniejszym punkcie.
    Klient może anulować Zamówienie przed dniem otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w poz. III.3.2 Regulaminu Sklepu Internetowego. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą. Możliwość anulowania Zamówienia nie uchybia możliwości odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami.
    Cena Towaru podawana jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT.
    Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:
    1)za pobraniem – gotówką przy odbiorze Towaru,
    2)przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata);
    3)za pośrednictwem serwisu PayPal ,opłacony w całości gotówką – płatność online przelewem albo kartą kredytową/debetową.
    4)korzystając z kredytu ratalnego Santander Consumer Bank S.A.
    Za moment dokonania płatności uważa się:
    1)w przypadku płatności przelewem moment wpływu środków na konto przedającego,
    2)pozytywny wynik autoryzacji płatności w przypadku płatności on-line za pośrednictwem PayPal
    3)poinformowanie Sprzedającego przez Santander Consumer Bank S.A. o  finalnej akceptacji wniosku kredytowego.
    Zamówienie zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży.
    W przypadku złożenia Zamówienia dostawa Towaru zostanie zrealizowana w terminie wskazanym w opisie Towaru, przy czym nie później niż w terminie 60 dni licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży, o ile w wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. III.3.2) Regulaminu Sklepu Internetowego lub w wyniku odrębnych, bezpośrednich uzgodnień Stron nie ustalono inaczej.
    W celu realizacji Zamówienia Klient jest zobowiązany podać wszystkie niezbędne dane umożliwiające jego realizację, tj. imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, adres e-mail lub inne dane wymagane przez Sprzedawcę w trakcie składania Zamówienia lub w trakcie kontaktu z Klientem.
    Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności Towaru. W przypadku niedostępności Towaru, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o czasie oczekiwania na realizację Zamówienia, z prośbą o potwierdzenie woli dalszej ich realizacji lub o anulowaniu Zamówienia z powodu trwałego braku Towaru. W przypadku potwierdzenia przez Klienta woli dalszej realizacji Zamówienia wiadomość e-mail, o której mowa w treści poz. III.3.2) Regulaminu Sklepu Internetowego zostanie dostarczona Klientowi po przyjęciu Towaru na stan magazynowy Sprzedawcy. W przypadku trwałego braku Towaru lub rezygnacji Klienta z dalszej realizacji Zamówienia, Klient niezwłocznie otrzyma zwrot uiszczonych przez siebie opłat.
    Zamówiony Towar może zostać dostarczony Klientowi na wskazany przez niego adres na terenie Polski, jak również odebrany bezpośrednio w magazynie Sprzedawcy. Koszty transportu i ewentualne koszty dodatkowe zostaną wyraźnie wskazane w toku składania Zamówienia. Ustalone we wskazany sposób koszty transportu nie obejmują wniesienia Zamówienia do pomieszczeń Klienta. W razie potrzeby dostarczenia Zamówienia na adres zlokalizowany poza terenem Polski, Klient powinien się skontaktować ze Sprzedawcą na adres Sklepu podany w poz. I.1 lub na adres e-mail: ... Po uzgodnieniu przez Strony warunków dostarczenia  Zamówienia poza teren Polski Klient otrzyma e-mail, o którym mowa w poz. III.3.2)
    Sprzedawca wystawia w Sklepie Internetowym faktury w formie elektronicznej w formacie PDF. Sprzedawca przesyła fakturę elektroniczną Klientowi na adres e-mail podany w trakcie składania Zamówienia, w terminie do 7 dni od daty wydania Towaru. Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę w formie papierowej, w trakcie składania Zamówienia, wpisuje w polu „Wiadomość dla Sprzedającego” żądanie otrzymania wersji papierowej. Klient w każdym czasie ma prawo zwrócić się do Usługodawcy o wystawienie faktury w formie papierowej przesyłając wniosek listownie na adres Sprzedawcy lub na adres e-mail: biuro@homedecor24.eu
    Do faktury, o której mowa w poz. 13 Sprzedawca we właściwej formie załącza formularz odstąpienia od umowy, o którym mowa w poz. IV.2 wraz z pouczeniem o prawie do odstąpienia od umowy sprzedaży.

IV. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

    Konsument, który w Sklepie Internetowym zawarł Umowę sprzedaży może w terminie 31 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres Sprzedawcy: Meblowy24, ul. Zamkowa 9, 58-530 Kowary lub na adres e-mail: biuro@homedecor24.eu
    Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
    Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Towar – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.
    W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, w tym wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. O ile Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wówczas wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
    Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży po zgłoszeniu przez Konsumenta żądania rozpoczęcia wykonywania Usługi Dodatkowej przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy sprzedaży. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie sprzedaży ceny lub wynagrodzenia.
    W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
    Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
    Towar powinien być zwrócony na adres: Home-Decor Ul. Bielarska 4, 58-530 Kowary
    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z Ustawą.
    Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta i służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

V. Rękojmia i Gwarancja

    Sprzedawca dostarcza Towar bez wad. Sprzedawca odpowiada, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub wadę prawną - Rękojmia - w zakresie określonym Ustawą KC.
    Sprzedawca nie jest gwarantem (producentem)Towaru. W przypadku udzielenia przez gwaranta gwarancji jakości obejmującej Towar – Gwarancja - jej warunki, w tym okres gwarancji wskazany jest w karcie gwarancyjnej.
    W chwili odbioru Zamówienia należy sprawdzić jego zawartość. W przypadku stwierdzenia reklamacji ilościowej lub jakościowej Towaru należy sporządzić w obecności osoby dostarczającej Zamówienie „Protokół szkody”, który stanowić będzie podstawę do uznania reklamacji.
    Bieg procesu reklamacyjnego jest uzależniony od wyboru przez Klienta podstawy prawnej  dochodzonych roszczeń: Rękojmi lub Gwarancji.
    Reklamacje z tytułu Rękojmi lub Gwarancji należy kierować na adres Sprzedawcy.
    Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a jeśli będzie to niemożliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

VI. Ochrona danych osobowych

    W chwili składania Zamówienia Klient będący osobą fizyczną wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep Internetowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
    Udostępnione dane osobowe są przetwarzane przez Sklep Internetowy wyłącznie w celu zawarcia, zmiany, należytego wykonania i rozwiązania umowy sprzedaży oraz dokonania czynności związanych z jej rozliczeniem i dostawą Towaru.
    Sprzedający zapewnia realizację uprawnień wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych przekazanych Sprzedającemu jest dokonywane na podstawie stosownego wniosku przesłanego Sprzedającemu pocztą elektroniczną wraz z podaniem imienia i nazwiska Klienta.

VII. Postanowienia końcowe

    W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze lub w sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Sklepu Internetowego zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Ustawy o prawach konsumenta oraz KC.
    Aktualny Regulamin Sklepu Internetowego jest publikowany na stronie: www.homedecor24.eu
    Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące Sklepu Internetowego udzielane są przez OK pod numerem telefonu wskazanym na stronie www.homedecor24.eu

Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 31 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 31 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą tradycyjną, faksem lub pocztą elektroniczną.
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe.
 
Mogą Państwo wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną pobierając formularz z naszego Regulaminu Sklepu Internetowego znajdującego się na naszej stronie internetowej- www.homedecor24.eu/odstapienie.pdf - i wysyłając wypełniony dokument na adres poczty elektronicznej: biuro@homedecor24.eu
 
Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 
W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas),niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.
 
Zwrotu płatności dokonamy co do zasady przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: …niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy, chyba że poinformujemy Państwu, że sami odbierzemy towar. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 
Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 
Informujemy Państwa, że zgodnie z art.38Ustawy o prawach  konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

    o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
    w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
    w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
    w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
    w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
    o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
    zawartej w drodze aukcji publicznej;
    o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
    o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Wróć
Twój adres IP to: 44.210.149.205
Copyright © 2024 Zen Cart Professional PL™ Powered by Zen Cart™
Back to top